chứng chỉ Topik hàn quốc

Thi chứng chỉ Topik Hàn Quốc cần biết những gì?

đề thi chứng chỉ Topik 1 hàn quốc đã đổi đề thi sang kiểu đề mới.
Cấu trúc đề thi gồm 2 phần: nghe và đọc hiểu. Thang điểm tối đa là 200 điểm.
Đề thi gồm 70 câu (30 câu nghe & 40 câu đọc hiểu)
Thời gian làm bài thi: 100 phút.
+ Nghe: 40 phút
+ Đọc hiểu: 60 phút

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese